Ponitrianske muzeum v Nitre


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Mestské múzeum v Zlatých Moravciach

Pobočky > Mestské múzeum v Zlatých Moravciach

Mestské múzeum Zlaté Moravce

Koncom 19. storočia vznikol na Slovensku rad múzeí v súvislosti milenárnymi oslavami v Uhorsku. Medzi nimi bolo i Tekovské múzeum v Zlatých Moravciach.
Po Rakúsko – Uhorskom vyrovnaní v roku 1867 sa v Zlatých Moravciach, ktoré boli sídlom Tekovskej stolice začali objavovať snahy vyššej maďarskej spoločnosti o ochranu pamiatok. Spoločenským, ale aj kultúrnym centrom miestnej inteligencie a šľachty bol klub Casino. Vrcholom jeho činnosti bolo založenie Archeologickej a historickej spoločnosti 29. septembra 1892, ktorej predsedom sa stalo skýcovské knieža Artúr Odescalchi a podpredsedom statkár Alexander Dillesz, ktorý dal hneď k dispozícii spoločnosti celú svoju archeologickú zbierku. Úlohou spoločnosti bolo zhromažďovať a skúmať historický materiál, vzťahujúci sa na územie Tekovskej stolice, zriadiť v Moravciach stále múzeum a knižnicu, usporiadať archív a vydávať odborné publikácie s cieľom šíriť informácie z oblasti histórie a archeológie.
Tekovské múzeum bolo založené 12. mája 1896 pri príležitosti tisícročného jubilea Uhorska. Zhromaždené zbierky a knižnica boli dočasne umiestnené v župnom archíve. Do 1. svetovej vojny bol rozvoj múzea sotva badateľný. Chýbali mu nielen vlastné priestory, ale aj profesionálni kustódi. Počas vojny sa rozvoj úplne zastavil a situácia sa nezmenila ani vznikom 1. ČSR. Po zrušení Tekovskej župy so sídlom v Zlatých Moravciach bolo múzeum poštátnené. Na základe nariadenia Vládneho komisariátu na ochranu pamiatok na Slovensku z apríla 1922 bola prevezená praveká a historická zbierka zo Zlatých Moraviec do Župného múzea v Nitre a 10 rokov bolo múzeum sprístupnené verejnosti. Svoju činnosť vyvíjalo až do roku 1945, kedy bolo pre postupujúci front zatvorené. Hoci sa podarilo časť predmetov skryť do debien v pivnici Obchodnej akadémie, ich osud spolu s predmetmi v Piaristickom gymnáziu poznačili vojnové časy, počas ktorých prišlo k značným poškodeniam a stratám. Po reorganizácii štátnej správy sa v roku 1949 stala Nitra krajským mestom. O rok, 7. septembra bolo na základe uznesenia rady Krajského Národného Výboru v Nitre zriadené Krajské múzeum v Bojniciach, ktorého základom sa mali stať zbierky štátneho múzea v Nitre a Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi. Tak sa dostali 2. septembra 1951 do Bojníc muzeálie z Nitry a Zlatých Moraviec.
Okresné vlastivedné múzeum v Zlatých Moravciach bolo založené 11. októbra 1947. Jeho hlavnou úlohou bolo zachraňovať umelecko – historické a prírodovedné pamiatky na území vtedajších okresov Zlaté Moravce a Vráble. Bol zriadený prípravný výbor a stredoškolský profesor Dr. Štefan Rakovský bol poverený jeho organizovaním a neskôr aj vedením. Vzniku múzea napomáhal i riaditeľ Krajského múzea v Bojniciach Florián Hodál a riaditeľ Archeologického ústavu SAV v Nitre Dr. Anton Točík. Dr. Rakovskému sa podarilo získať z Bojníc naspäť zbierky starého múzea, ktoré ešte zostali a na tomto základe začal rozvíjať zbierkotvornú činnosť. V júni 1953 bola múzeu rozhodnutím Mestského národného výboru pridelená časť kaštieľa rodiny Migazziovcov – pôvodne renesančného z roku 1630, neskôr zbarokizovaného, kde sídli dodnes. Slávnostne bolo otvorené 28. augusta 1955. Verejnosti boli sprístupnené zbierky mineralogické, archeologické, numizmatické a dokumenty o výstavbe socializmu. Po získaní ďalších priestorov bolo doplnené oddelenie najnovšej histórie a časť feudalizmu. K 1. aprílu 1957 boli verejnosti sprístupnené muzeálne zbierky v oddeleniach neživej prírody, prehistórie, feudalizmu, kapitalizmu, budovania socializmu a vývoja robotníckeho hnutia. Činnosť múzea sa z roka na rok zintenzívňovala. Skvalitňovali sa jednotlivé expozície a prehlbovala sa výskumná a kultúrno – osvetová činnosť. V polovici 60 – rokov bola po stavebných úpravách kaštieľa preinštalovaná expozícia, v ktorej boli vystavené takmer všetky zbierky. Jej súčasťou sa stali i zapožičané predmety z kaštieľa v Topoľčiankach. Začiatok expozície predstavovala paleontologická zbierka, pokračovala zbierkou mineralogickou, archeologickou a historicko – etnografickou. Pri inštalovaní tejto vlastivednej expozícii sa riadili odborníci heslom: vystaviť všetko aspoň trochu cennejšie, ale na druhej strane museli rešpektovať priestorové danosti, ktoré neboli dostačujúce. Mestské múzeum v Zlatých Moravciach prešlo od 1. januára 1985 rozhodnutím Rady Okresného Národného Výboru v Nitre pod priame riadenie Nitrianskeho múzea. Múzeum vo svojom zbierkovom fonde spravuje 4 283 zbierkových predmetov z oblasti geológie, paleontológie, archeológie, histórie, numizmatiky a etnografie, ktoré získal Dr. Štefan Rakovský výlučne zberom a darom od mnohých priaznivcov múzea. Tieto predmety pochádzajú priamo zo Zlatých Moraviec, alebo blízkeho okolia. Okrem toho bol tento stredoškolský profesor aj priekopníkom archeologického a historického bádania v oblasti Zlatých Moraviec.
V 90 – tych rokoch prišlo k reinštalácii expozícií - požičané predmety z kaštieľa v Topoľčiankach sa vrátili majiteľovi, zrušila sa časť venovaná robotníckemu hnutiu a pribudli doklady o zlatníctve v okolí Moraviec. Expozície sú orientované vlastivedne – sú v nich prezentované zbierky z paleontológie, geológie, mineralógie, histórie, archeológie, etnografie a numizmatiky - sú v nej vystavené temer všetky predmety. Mimoriadne vzácnym exponátom je drevitý opál nájdený v pieskovni v Čiernych Kľačanoch, zbierka zlatiniek, ktorú daroval múzeu Ing. Ernest Ivanovič, eneolitická pec, ktorá sa používala na vypaľovanie keramiky, model Pyxidy z Čiernych Kľačian, hracia skrinka pochádzajúca z Berlína od Huga Henniga zo začiatku 19. storočia a mnoho ďalších vzácnych predmetov dokladujúcich históriu Požitavia. Vstupná hala je panelovou formou venovaná revolučnému básnikovi Jankovi Kráľovi, ktorý žil v Zlatých Moravciach 14 rokov a bol pochovaný na zlatomoraveckom cintoríne.
V múzeu sú každoročne inštalované tematické výstavy zo zbierok Ponitrianskeho múzea v Nitre, alebo z rôznorodej tvorby ľudových umelcov a zberateľov Požitavia.
Autor: Mgr. Ľubica Packová-Zahradárová

Expozície :

Mestské múzeum Zlaté Moravce Prírodovedná expozícia pozostáva z paleontologických nálezov a mineralogickej zbierky, ktorá je zostavená zo zberov v hornom Požitaví a darov z iných oblastí.Spolocenskovednú expozíciu tvoria archeologické, historické, numizmatické, etnografické a umelecké predmety, ktoré pochádzajú z Požitavia aj z iných regiónov a krajín.
Otváracie hodiny :


Otváracie hodiny / Opening Hours:

Apríl - September utorok - sobota 9.00 h. - 17.00 h.
Október - Marec pondelok - piatok 9.00h. - 17.00 h.

V dňoch 1. januára, 6. januára, vo Veľký piatok, vo Veľkonočnú nedeľu,
vo Veľkonočný pondelok, 1. mája, 8. mája, 5. júla, 29. augusta, 1. septembra,
15. septembra, 1. novembra, 17. novembra, 24. decembra, 25. decembra a

26. decembra je múzeum vrátane detašovaných pracovísk zatvorené.

Kontakt :

Migazziovský kaštiel, Námestie Andreja Hlinku 1, 953 00 Zlaté Moravce
Tel./Phone: +421 37 632 14 70

GPS súradnice :
N 48° 22' 59,52 "
E 18
° 23' 51,36 "


Mapa


Ubytovanie v Zlatých MoravciachZpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu