Ponitrianske muzeum v Nitre


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Stiahnite si sprievodcu Ponitrianskym múzeom v Nitre do svojho mobilu :

stiahnuť sprievodcu

Nitriansky samosprávny kraj
Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, Nitra,
zastúpený doc. Ing. Milanom Belicom, PhD., predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja

vyhlasuje

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie


1. riadite
ľa Ponitrianskeho múzea v Nitre, Štefánikova tr.1, 949 01 Nitra
2. riadite
ľa Tekovského múzea v Leviciach, Sv. Michala č.40, 934 69 Levice
3. riadite
ľa Tribečského múzea v Topoľčanoch, Krušovská 291/1, 955 01 Topoľčany
4. riadite
ľa Podunajského múzea v Komárne ,Duna Menti Múzeum Komárom,
Palatínova
č. 13, 945 01 Komárno
5. riadite
ľa Jókaiho divadla v Komárne, Komáromi Jókai Színház, Petöfiho ul. č.1,
945 12 Komárno
6.riadite
ľa Knižnice Antona Bernoláka v Nových Zámkoch, Anton Bernolák Könyvtár
Érsekújvár, Turecká 36, 940 01 Nové Zámky
7. riadite
ľa Knižnice Józsefa Szinnyeiho v Komárne, Szinnyei József Könyvtár
Komárom, Ul. Eötvösa 35, 945 33 Komárno
8.riadite
ľa Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre, Fraňa Mojtu 18, 950 51 Nitra
9.riadite
ľa Tekovskej knižnice v Leviciach, Ul. A. Sládkoviča 2, 934 68 Levice
10.riadite
ľa Tribečskej knižnice v Topoľčanoch, Československej armády 28, 955 35
Topo
ľčany

Kvalifika
čné predpoklady:

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
- 5 rokov praxe v oblasti kultúry alebo 3 roky riadiacej praxe v oblasti kultúry

Iné požiadavky:

- bezúhonnosť
- znalosť predpisov v oblasti kultúry
- organiza
čné a riadiace schopnosti
- štruktúrovaný dokument obsahujúci najmä, nie však výlu
čne prezentáciu
ekonomického, personálneho a programového rozvoja organizácie na najbližšie 3 roky
(predpokladané príjmy, výdavky, plánované akcie, podujatia, prípadné personálne
opatrenia a iné),
ďalej len prezentácia „projektu rozvoja organizácie“
- znalos
ť štátneho jazyka

Zoznam požadovaných dokladov:

- prihláška do výberového konania
- profesijný životopis
- úradne overený doklad o dosiahnutom vzdelaní
-
čestné vyhlásenie o odbornej praxi
-
čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
- projekt rozvoja organizácie

Doplňujúce informácie pre uchádzačov :

Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, funk
čný plat bude stanovený vo výške min. 1 100 €.

Prihlášku na zaradenie do výberového konania môžu záujemcovia spolu s požadovanými
dokladmi predklada
ť do podateľne Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, prípadne
zasiela
ť poštou s termínom doručenia do 13. 12. 2019 do 14.00 hod.

Uchádzač, ktorý spĺňa vyššie uvedené predpoklady (požiadavky) a predloží požadované
doklady bude pozvaný na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho za
čatím
s uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania.


Prihlášku je potrebné zasla
ť v zalepenej obálke s označením „výberové konanie + názov
kultúrnej organizácie“.


Prihlášku zasielajte v uvedenom termíne na adresu:

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja
oddelenie riadenia
ľudských zdrojov a PaM
Rázusova 2A
949 01 Nitra
doc. Ing. Milan Belica, PhD.,v.r.
predseda
Nitrianskeho samosprávneho kraja

pobočka - Mestské múzeum v Zlatých Moravciach bude do 31.12.2019 z technických príčin zatvorené

Ponitrianske múzeum v Nitre bude 17.12.2019
od 13.00 hod. zatvorené

Kalendárium:

12.12. 2019 – 2.3.2020 Boli iní? (Židia a Rómovia v Nitre v rokoch 1939 - 1945)
Edukačná výstava "Boli iní?" zážitkovou formou oboznámi návštevníkov s históriou
mesta Nitry počas rokov 1939 - 45, pričom pozornosť je venovaná osudu Židov
a Rómov v Nitre ako dôsledku totality slovenského štátu. Súčasťou výstavy je
výchovno - vzdelávací program pre predškolákov (5 - 6 rokov) s cieľom
zabraňovať vzniku predsudkov a neznášanlivosti voči etnickej a rasovej inakosti.
Forma prezentácie a interaktívny dialóg lektora s návštevníkmi je prispôsobený
schopnostiam jednotlivých cieľových skupín, ktorými sú žiaci 1. a 2. stupňa ZŠ, ako i
študenti SŠ.
Na prehliadku je potrebné sa
vopred objednať na t. č. 0908 706 287, alebo na
e-maily:
s.eliasova@gmail.com
Výstava bude otvorená : pondelok, streda, piatok v čase od 9.00 - 15.00 hod.
Cena prehliadky s edukačným lektorským výkladom: 2EUR/žiak (pedagogický
dozor má vstup zdarma)
Vernisáž, ktorá sa mala uskutočniť 12.12.2019
o 16.00 hod. bola autormi výstavy zrušená!

6.12. 2019 – 26.1.2020 "Starí majstri a my"
Výstava rôznych variácií na biblické obrazy starých majstrov od detí z Orechovho
dvora, prác účastníkov výtvarného workshopu z festivalu UNITED vo Vsetíne a
práce hostí, výtvarníkov spriaznených so Združením výtvarníkov sv. Lukáša
s použitím výtvarných techník olejomaľba, suchý pastel, koláž, tavené sklo,
keramika.
Vernisáž 6.12.2019 o 17.00 hod.

18.10. – 31.12.2019 Silicit – oceľ doby kamennej. (Kamenná industria v praveku Slovenska)
Výstava silicitových artefaktov z archeologických výskumov na Slovensku.
Vernisáž 18.10.2019 o 16.00 hod.

Ponitrianske múzeum v Nitre

Výstavy:


18.10. – 31.12.2019 Silicit – oceľ doby kamennej. (Kamenná industria v praveku Slovenska)
Výstava silicitových artefaktov z archeologických výskumov na Slovensku.
Vernisáž 18.10.2019 o 16.00 hod.

7.12. – 31.12.2019 "Starí majstri a my"
Výstava rôznych variácií na biblické obrazy starých majstrov od detí z Orechovho dvora, prác účastníkov výtvarného workshopu z festivalu UNITED vo Vsetíne a práce hostí, výtvarníkov spriaznených so Združením výtvarníkov sv. Lukáša s použitím výtvarných techník olejomaľba, suchý pastel, koláž, tavené sklo, keramika.
Vernisáž 7.12.2019 o 17.00 hod.

12.12. 2019 – 2.3.2020 Boli iní? (Židia a Rómovia v Nitre v rokoch 1939 - 1945)
Edukačná výstava "Boli iní?" zážitkovou formou oboznámi návštevníkov s históriou
mesta Nitry počas rokov 1939 - 45, pričom pozornosť je venovaná osudu Židov
a Rómov v Nitre ako dôsledku totality slovenského štátu. Súčasťou výstavy je
výchovno - vzdelávací program pre predškolákov (5 - 6 rokov) s cieľom
zabraňovať vzniku predsudkov a neznášanlivosti voči etnickej a rasovej inakosti.
Forma prezentácie a interaktívny dialóg lektora s návštevníkmi je prispôsobený
schopnostiam jednotlivých cieľových skupín, ktorými sú žiaci 1. a 2. stupňa ZŠ, ako i
študenti SŠ.
Na prehliadku je potrebné sa
vopred objednať na t. č. 0908 706 287, alebo na
e-maily:
s.eliasova@gmail.com
Výstava bude otvorená : pondelok, streda, piatok v čase od 9.00 - 15.00 hod.
Cena prehliadky s edukačným lektorským výkladom: 2EUR/žiak (pedagogický
dozor má vstup zdarma)


Tvorivé dielne:

Vzdelávacie programy :

„Škola v múzeu“
– vzdelávacie programy pre žiakov I. a II. st. ZŠ
september - december 2019, 9.30 - 15.30 hod.

Vzdelávacie programy spojené s prehliadkou expozície a výstav pre žiakov ZŠ nadväzujúce na učebné osnovy predmetu prírodopis, biológia, dejepis. Na prehliadke výstav si žiaci vypracujú pracovné listy a zahrajú sa spoločensko-náučnú hru.

"Spoznávaj naše zvieratá"
september - december 2019

Spoločenská prírodovedná hra pre žiakov ZŠ pomocou ktorej sa naučia rozoznávať zvieratá. Hra si vyžaduje dobrú pamäť a koncentráciu. Úlohou je hľadať živočícha, územie, kde žije a jeho potravu. Pri hre sa otáčajú tri kartičky a hľadá sa trojica, ktorá patrí k sebe. Hráč, ktorý nájde najviac trojíc, vyhráva. Cieľom spoločenskej hry je oboznámenie žiakov s druhmi živočíchov, získavanie nových poznatkov a ich upevňovanie formou zábavy.


Mestské múzeum v Zlatých Moravciach

Kalendárium:

Výchovno-vzdelávacie programy :


Dom ľudového bývania v Šali

Kalendárium:
Zmena programu vyhradená. O prípadných zmenách budeme včas informovať!

Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu